ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขกทำด้วยหนังแท้ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด จำนวน ๑ ชุด

     
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ

     
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ

     
สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประเภทรถบัสโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จำนวน ๓ คัน

     
สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ

     
สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้ซ่อมบำรุงไฟสัญญาณจราจร จำนวน ๗ รายการ

     
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓๕ รายการ

     
สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน (ไป-กลับ เชียงราย-นนทบุรี)

     
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๖ รายการ

     
สอบราคาซื้อคอนกรีตโครงสร้าง (๒๔๐ กก./ตร.ซม : ลูกบาศก์) จำนวน ๕๒๕ ลูกบาศก์เมตร

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR