ผู้บริหารฝ่ายประจำ


 

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์
(ปลัดเทศบาลนครเชียงราย)

 •  นายวิสูตร บรรเจิดกิจ

  รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง)


 •  

  รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


 • นายธเนศ โกมลธง

  รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

ผู้อำนวยสำนัก/กอง

 


 • นายธีระวัฒน์  สงวนพงษ์

  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
  (นักบริหารงานการศึกษาระดับสูง)

 • นายกฤช รัตนาภรณ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  (นักบริหารงานการคลังระดับกลาง)

 • นายเจริญชัย ฉั่วตระกูล

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  (นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง)

 • นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับกลาง)
   


 • ผู้อำนวยการกองช่าง 


 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 •  

  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

   

 • นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล

  รักษาการผู้อำนวยการกองการแพทย์
  (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)


Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม