กำหนดระยะเวลาการให้บริการ


     ตามประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง กำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนตามมติเห็บชอบมาตรการลดขั้นตอนและระยะการเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  โดยกำหนดให้เทศบาลนครเชียงราย  เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย  นั้น.-
     เพื่อให้การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงราย จึงขอกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชนใหม่ ดังนี้.-

ด้านการคลัง
1. การจัดเก็บภาษีป้าย                  ภายใน  5    นาที  /  ราย
2. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่          ภายใน  5   นาที  /  ราย
3. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน       ภายใน  5   นาที  /  ราย
4. การจดทะเบียนพาณิชย์              ภายใน  10  นาที  /  ราย

ด้านการโยธา
1. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
     - ก่อสร้างอาคาร , ดัดแปลง,ต่อเติมอาคาร,อาคารพาณิชย์,อาคารขนาดใหญ่
       อาคารประเภทควบคุมการใช้     ภายใน  23   วัน  /  ราย
     - ก่อสร้างอาคาร , ดัดแปลง,ต่อเติมอาคาร,อาคารประเภทพักอาศัย
       ไม่เกิน 2 ชั้น                      ภายใน   8    วัน  /  ราย
2. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร             ภายใน  15   วัน  /  ราย
3. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร           ภายใน  23  วัน  /  ราย
 
งานด้านทะเบียนราษฎร / บัตรประชาชน
1. การแจ้งเกิด                                          ภายใน  10  นาที / ราย
2. การแจ้งตาย (ในบ้าน)                               ภายใน  10  นาที / ราย
3.การแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายออก)                         ภายใน  10  นาที / ราย
4.กำหนดเลขที่บ้าน                                     ภายใน  3    วัน   / ราย
5.การทำบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้งแรก)           ภายใน   10  นาที / ราย
6.การทำบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ) ภายใน  10  นาที / ราย
 

ด้านสาธารณสุข
1.ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  ภายใน  15  นาที / ราย
2.ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต                      ภายใน  5  วัน / ราย
3.  ขออนุญาตจัดตั้งตลาด
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต                      ภายใน  5  วัน / ราย
4.  ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
-  ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต                     ภายใน  5  วัน / ราย
5.  การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือสางสาธารณะ
-  ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต                     ภายใน  5  วัน / ราย
 

ด้านการบริการประชาชน
1.  สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค                        ภายใน  3  ชม. / ราย
2.  ช่วยเหลือสาธารณภัย                              ภายใน ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ
3.  รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์สามารถตอบการดำเนินการ
-  ให้ผู้ร้องเรียนทราบเรื่องภายใน                      ภายใน  7  วัน


ดูข้อมูลเพิ่มเติม


Top
บริการประชาชน

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม