การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม


ข้อแนะนำการเสียภาษีในเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาลนั้น ประชาชนในท้องถิ่น มีหน้าที่จะต้องภาษี
แก่เทศบาลเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

   1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าที่ทำการค้าขาย ที่เก็บสินค้า ที่ประกอบการ
อุตสาหกรรม ที่ให้ญาติ พ่อแม่ หรือผู้อื่น อยู่อาศัยหรือใช้เพื่อ
หาประโยชน์อย่างอื่น ยกเว้นโรงเรือนที่อยู่อาศัยเอง


ระยะเวลาการ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินต้อง ไปยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภรด.2) ที่ กองคลัง เทศบาล
นครเชียงราย ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยต้องเป็นผู้กรอกรายการทรัพย์สินด้วยตัวเองให้ครบถ้วน

     หากไม่ยื่นแบบ ภ.ร.. 2 ภายในกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท แต่ถ้า 4 เดือน พนักงานเก็บภาษีอาจสั่งตามกฎหมายยึดและ
ขายทรัพย์สินได้

       2. ภาษีบำรุงท้องที่ หรือ ภาษีที่ดิน คือ ภาษีที่เรียกเก็บจาก
เจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตเทศบาล โดยผู้ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 1 งานและใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ระยะเวลาการเสียภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีที่ดิน

      ภายในวันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี  โดยยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ณเทศบาลนคร เชียงราย หากพ้นกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 24 ต่อปี   
     ส่วนผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจแจ้งการประเมิน ย้อนหลังได้ไม

 

การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของเทศบาลนครเชียงราย

1.ภาษีโรง เรือนและที่ดิน

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
ผู้มี หน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาลซึ่งใช้หาประโยชน์ โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือน และที่ดินกับเทศบาล
 

ระยะเวลาการชำระภาษี
ภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี โรงเรือน และที่ดิน

 • ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ที่งานผลประโยชน์ ส่วน พัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงราย กรอกรายละเอียดและยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8) จากเทศบาลแล้ว ชำระเงินภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน


หลักฐานที่ นำไป

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3
 • บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 • ใบเสร็จรับเงิน ปีที่ผ่านมา


บทกำหนดโทษ

 1. ถ้าไม่ชำระเกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่บัญญัติไว้
  ในมาตรา 38 ให้เพิ่มร้อยละ 2.50 ของค่าภาษีที่ค้าง
   
 2. ถ้า เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน
  ให้เพิ่มร้อยละ
  5 ของค่าภาษีที่ค้าง
   
 3. ถ้า เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
  ให้เพิ่มร้อยละ
  7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
   
 4. ถ้า เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน
  ให้เพิ่มร้อยละ
  10 ของค่าภาษีที่ค้าง 

   

2.ภาษีบำรุง ท้องที่
         ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน
ระยะเวลาการชำระภาษี ภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

 • ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร เชียงราย ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ที่งานผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงราย และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี
 • กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องยื่น แบบแสดงรายการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง


หลักฐานที่ นำไป

 • สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว


บทกำหนดโทษ

 1. ผู้ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ..ท.5) หรือไม่ยอมชี้แจง หรือไม่ยอม แจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. ผู้ ใดโดยรู้แล้วหรือจงใจแจ้งาข้อความอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 3. ผู้ ใดไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่3.ภาษีป้าย

    ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการ ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย
ระยะเวลาการชำระภาษี คือ มกราคม - มีนาคม ของทุกปี

 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

 1. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบ แสดงรายการภาษี ณ งานผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงราย ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
 2. ผู้ ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพอันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในวันที่ 15 นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข


บทกำหนดโทษ

 1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีก เลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. ผู้ใด โดยรู้หรือจงใจแจ้งข้อความเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท
 3. ผู้ ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
 4. ผู้ ใดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินภาษีป้ายลดน้อยลง ให้ เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม

   


4.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข 


    การประกอบกิจการต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาล ก่อนดำเนินกิจการ ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงราย พ.ศ. 2544 ซึ่งมีค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข ทั้งหมด 7 ประการดังนี้

 1. ค่า ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 2. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารหรือมีพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 3. ค่าใบ อนุญาตจัดตั้งตลาด
 4. ค่าใบ อนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 5. ค่าใบ อนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการรับจ้างแต่งผม
 6. ค่าใบ อนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม
 7. ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

   
การยื่นคำขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ให้เจ้าของกิจการยื่นคำขอใบอนุญาตได้ทุกวันในเวลาราชการ ณ งานการเงินและบัญชี สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย ก่อนที่
ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ ตามวันที่ที่ระบุในใบอนุญาต หรือในกรณี
เจ้าของกิจการใหม่ ก็ต้องยื่นคำขอใบอนุญาตก่อนที่จะเปิดดำเนินกิจการ

หลักฐานในการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
 1. บัตร ประจำตัวประชาชนเจ้าของกิจการ
 2. ใบ อนุญาตที่จะสิ้นอายุ
 3. ใบ รับรองแพทย์


บทกำหนดโทษ

 1. เจ้าของกิจการรายใดดำเนินกิจการโดยไม่ขอ อนุญาตจาก
  เทศบาลให้ถูกต้อง จะต้อง ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการ เสียค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระครั้งต่อไป
 2. ใน กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 1. ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน เกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน


Top
บริการประชาชน

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม