การบริการด้านสาธารณสุข


กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม


1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงานสาธารณ สุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงานเผยแพร่และฝึกอบรม 
         1.1 แผนงานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานวางแผนด้านสาธารณสุข
(2) งานจัดทำแผนตามโครงการบริหารสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสาน แผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด
(3) งานประสานแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือนของเทศบาล
(4) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
(5) งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง
(6) งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
(7) งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(3)งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (4) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
(5) งานสุขาภิบาลโรงงาน
(6) งานชีวอนามัย
(7) งานฌาปนกิจ
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        1.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานกวาดล้างทำความสะอาด
(2) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(3) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
(4) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         1.4 งานเผยแพร่และฝึกอบรม
(1) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
(2) งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
(3) งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
(4) งานประเมินผล
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. ฝ่ายบริหารและส่งเสริมการอนามัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริม สุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานสัตวแพทย์
          2.1 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านสุขศึกษา
(2) งานอนามัยโรงเรียน
(3) งานอนามัยแม่และเด็ก
(4) งานวางแผนครอบครัว
(5) งานสาธารณสุขมูลฐาน
(6) งานโภชนาการ
(7) งานสุขภาพจิต
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
           2.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(2) งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค
(3) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
(4) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรกัษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
(4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ
(6) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(7) งานขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา หรือผู้ทำคุณประโยชน์
(8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
(9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(10) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
(11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
(12) งานสวัสดิการต่างๆ
(13) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 


Top
บริการประชาชน

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม