บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ


บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 

การ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
เอกสารที่ต้องแสดง

1. ยื่นคำร้องการขออนุญาต ขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง

2. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองในที่ดิน เช่น โฉนด, ตราจอง, น.ส.3 หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ถ่ายทุกหน้าที่เกี่ยวข้องในที่ดินที่จะทำ การก่อสร้าง และถ่ายเท่าต้นฉบับเดิมไม่ขยายหรือย่อ จำนวน 2 ชุด (ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน/ ผู้ขออนุญาต รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า จำนวนอย่างละ 1 ชุด

4. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน/ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ,บัตรประชาชน ของผู้ยินยอม/มอบอำนาจ (กรณีที่มีการยินยอมหรือมอบอำนาจ) จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท, สำเนาหนังสือรับรอง,สำเนาทะเบียนบัตรประชาชน ของกรรมการ ผู้ที่อำนาจลงนามในบริษัท (กรณีขออนุญาตในนามบริษัท) จำนวน 1 ชุด (ให้รับรองสำเนาถูกต้อง ทุกหน้า)

6. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม,ใบประกอบ วิชาชีพสถาปัตยกรรม (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุม หรืออาคารขนาดใหญ่) จำนวน 1 ชุด

7. รายการคำนวณโครงสร้าง (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่) จำนวน 1 ชุด กรณีอาคารที่มีการเจาะสำรวจดินให้แนบผลการเจาะสำรวจดิน จำนวน 1 ชุด

8. แบบแปลนพิมพ์เขียว จำนวน 5 ชุด
 

การ ขออนุญาตซ่อมแซมอาคาร
1. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองในที่ดิน เช่น โฉนด, ตราจอง, น.ส.3 หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ถ่ายทุกหน้าที่เกี่ยวข้องในที่ดินที่จะทำ การก่อสร้างและถ่ายเท่าต้นฉบับเดิมไม่ขยายหรือย่อ จำนวน 1 ชุด (ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต / เจ้าของ จำนวน 1 ชุด (ให้รับรองสำเนา ถูกต้องทุกหน้า)
3. ผังบริเวณสถานที่ขออนุญาตซ่อมแซม จำนวน 1 ชุด (โดยสังเขป)
4. เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง

การ ระวังชี้แนว และลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กรณีออกโฉนด หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์

ขั้น ตอนการติดต่องาน

1. เจ้าของที่ดินนำหนังสือจากสำนักงานที่ดินเกี่ยวกับการกำหนดวัน เวลานัดชี้แนวเขต นำไปตรวจสอบการชำระภาษีจากฝ่ายผลประโยชน์กองคลังเทศบาล ฯ
หมาย เหตุ ฝ่ายผลประโยชน์กองคลัง ตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารกองคลัง เทศบาลนครเชียงราย

2. เมื่อตรวจสอบการชำระภาษีเรียบร้อยแล้วให้เจ้าของที่ดินนำเรื่องไปติดต่อ และ ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ ธุรการ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองสำนักการช่าง เพื่อจะได้รับเรื่องไว้พร้อมจะได้นัดหมายวัน และเวลาที่จะทำการรังวัดที่ดินต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ธุรการจะเซ็นรับหนังสือ นัดหมายไว้และมอบ อีกส่วนคืนให้เจ้าของที่ดินเพื่อเก็บไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน

3. เมื่อเจ้าของที่ดินนำพาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินทำการตรวจสอบที่ดินที่ทำการรังวัดและกันแนว เรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานที่ดินจะได้ปักหลักเขตที่ดินพร้อมจัด ทำรูปแผนที่กระดาษบาง ส่งให้ทางเทศบาลฯตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อทางเทศบาลตรวจสอบเรียบร้อย แล้วจะแจ้งผลให้สำนักงานที่ดินทราบและดำเนินการต่อไป

4.  หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29

5.  เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง
หมาย เหตุ หลังจากเทศบาลร่วมตรวจสอบกับทางที่ดินแล้ว เจ้าของที่ดินจะติดตามเรื่องได้ที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งทางเทศบาลจะจัดส่งไปเองหรือเจ้าของที่ดินจะขอทราบผล หรือติดตามเรื่องจากเทศบาลฯ


ข้อ สังเกต

1. กรณีที่ ที่ดินมีผู้ถือกรรมสิทธิเกิน 1 คนขึ้นไป

  • จะต้องมี การยินยอม/หรือมอบอำนาจจากผู้ถือกรรมสิทธิทุกคน ให้มีการดำเนินการใดๆ บนที่ดินแห่งนั้น
  • ผู้ถือกรรมสิทธิทุกคน จะต้องเซ็นลายมือชื่อและสำเนาถูกต้องลงในสำเนาโฉนดทุกหน้า
  • กรณี ที่ ที่ดินอยู่ในระหว่างจำนองกับธนาคาร จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางธนาคารให้เจ้าของที่ดินดำเนินการใด ๆ บนที่ดินแห่งนั้น ระหว่างจำนองกับทางธนาคาร
  • สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองในที่ดิน เช่น โฉนด,ตราจอง,น.ส. 3 หรือเอกสารอื่นที่ทาง ราชการออกให้จะต้องให้ทางธนาคารถ่ายเอกสาร ทุกหน้าที่เกี่ยวข้องถ่ายเท่าต้นฉบับเดิม ไม่ขยายหรือย่อ จำนวน 2 ชุด

(ผู้จัดการธนาคารเซ็นชื่อกำกับและประทับตราธนาคารทุกหน้า)

งานที่ ประชาชนยื่นคำขอรับบริการ ซึ่งเป็นงานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในหนึ่งวันทำการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 


Top
บริการประชาชน

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม