งานรักษาความสงบเรียบร้อย


ภารกิจงาน รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนาม งานเทศกิจ มีระเบียบหรือกฎหมายที่ต้องถือปฏิบัติ คือ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน เมือง พ.ศ. 2535 หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในแต่ละวัน ดังนี้

 1. โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะ ต้องปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
 2. สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระ ราช บัญญัตินี้
  โดยเคร่งครัด
 3. ตักเตือนผู้กระทำความผิดหรือสั่งให้ผู้ กระทำความผิดแก้ไข หรือขจัดความสกปรก หรือ ความไม่เป็นระเบียบ หรือความ
  ไม่เรียบร้อยให้หมดไป
 4. จับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังคำ ตักเตือนและดำเนินคดี
  ตามพระราชบัญญัตินี้

บทกำหนดโทษ
มาตรา 13 เจ้าของรถ ซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือ สิ่งอื่นใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือ
สิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหลปลิวฟุ้งกระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น
รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ำมันจากรถรั่วไหลลง บนถนน ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000บาท

มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใด

 1. ปล่อยสัตว์นำสัตว์หรือจูงสัตว์ไปตามถนน หรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ ประกาศห้ามไว้ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง นายกเทศมนตรี)
 2. ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัด มูล ดังกล่าวให้หมดไป ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

   

มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใด ล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนถนน หรือสถาน สาธารณะและทำให้ถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใด ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อม เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใด

 1. กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย
 2. จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใด ทิ้ง วาง หรือกองซากรถยนต์บนถนน หรือสถานสาธารณะ ผู้ใดฝ่า ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใด ตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน (เว้นแต่เป็นการกระทำใน บริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่ เกิน 10,000 บาท

มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด

 1. ปรุงอาหาร ขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะ
 2. ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหาร เพื่อขายหรือจำหน่าย
  ให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ
 3. ขายหรือจำหน่ายสินค้า ซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนถนน หรือในสถานสาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในทาง น้ำหรือกองไว้ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้ำ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใด ทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้า หรือต้นไม้ ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ใด โค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้เกิดความเสีย หายหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ หรือใบ ดอก ผล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือขึ้นเองตามธรรมชาติในที่สาธารณะ หรือสถานสาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

มาตรา 55 ผู้ใดขับขี่รถ ซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ำมัน และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท


Top
บริการประชาชน

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม