การให้บริการด้านนันทนาการ


การให้บริการด้านนันทนาการของเทศบาลนครเชียงราย


    เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในการออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการโดยเป็นการจัดให้ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันโดยไม่มีการแบ่ง เชื้อชาติ ศาสนา กิจกรรมทุกอย่างเปิดบริการฟรี กิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลนครเชียงรายจัดให้กับประชาชนประกอบด้วย

     สวนตุงและโคมเชียงรายเฉลิมพระ เกียรติในหลวง 75 พรรษา โดยปรับปรังภูมิทัศน์ บริเวณเรือนจำเก่า จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ มีกิจกรรมเต้นแอโรบิก ทุกเย็นวันจันทร์ - เสาร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นสำหรับใช้ในประเพณีและกิจกรรมสำคัญ ๆ ของเทศบาลนครเชียงรายอีกด้วย

    สวนสาธารณะหนองปึ๋ง  พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและลานกีฬาสำหรับประชาชนอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ ณ ชุมชนหนองปึ๋ง เทศบาลนครเชียงราย


Top
บริการประชาชน

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม