พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครเชียงราย

การจัดให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ                                                             
       ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งได้ข้อกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยมี เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ การดำเนินการต่างๆของรัฐเพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ ของตนอย่างเต็มที่ในการ แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เพื่อรักษาประโยชน์ของตนเทศบาลนครเชียงรายในหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้อง ถิ่น ซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล่าวจึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด กองวิชาการและแผนงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและบริการ ข้อมูลข่าวสารของราชการการติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการและเป็นผู้ ประสานกับหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ราชการโดยได้ดำเนินการดังนี้
 

 1. ได้มีการประชา สัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารโดยสื่อต่าง ๆ

   
 2. จัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดู ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้รวบรวมไว้โดยจัดเป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ที่กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 2 อาคาร สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย โดยมีงาน นิติการเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

       1. ประชาชนผู้ขอเข้าตรวจหรือดูข้อมูลข่าวสาร ยื่นคำร้อง โดยขอคำร้องได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
       2.เสนอคำร้องยื่นผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารในกรณีข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย งานอื่น ๆ แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น ๆ ทราบ และดำเนินการให้ผู้ยื่นคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารต่อไป
       3. แจ้งให้ผู้ขออนุญาต เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารทราบ และให้เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ในสถานที่ที่กำหนดให้

   
 3. ในกรณีที่ผู้ขอเข้าตรวจดู ข้อมูลข่าวสารที่ไม่อยู่ใน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารก็แจ้งให้หน่วยงานที่ครอบ ครองข้อมูลข่าวสารนั้น ดำเนินการต่อไป

   
 4. กรณีผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ขอคัดสำเนาข้อมูลข่าวสารนั้นก็คิดอัตราค่าธรรมเนียมในการขอคัดสำเนาตามบัญชี อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้

   
 5. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยมอบหมายให้ฝ่ายนิติการ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ เก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่ และเป็นข้อๆ นั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

   
 6. ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมไว้สามารถนำมาใช้ ในการปฏิบัติงานของเทศบาลได้เป็น อย่างดี โดยพนักงานเทศบาลสามารถหาข้อมูลต่างๆ ได้โดยสะดวก จากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

   
 7. เป็นประโยชน์ต่อ ฝ่ายบริหารในการรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลทำให้การ บริหารงานของเทศบาลเป็นไปโดยโปร่งใส

   
 8. ประชาชนสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายได้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้ประชาชน สามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลได้อย่างเต็มที่ถูกต้องและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง

Top
บริการประชาชน

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม