ประวัติการจัดตั้ง


ประวัติการจัดตั้งเทศบาลนครเชียงราย

ที่ตั้ง เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองเชียงราย

ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 2 หน้า 2029 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2478
มีพื้นที่ 10.2 ตารางกิโลเมตร

ดำเนินการขยายเขตครั้งที่ 2

ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 72 ตอนที่ 63 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2498
รวมมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 2.6245 ตารางกิโลเมตร

ดำเนินการขยายเขตครั้งที่ 3

ตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอน 115 ลงวันที่ 28 กันยายน 2519
รวมมีพื้นที่ 10.65 ตารางกิโลเมตร

ดำเนินการขยายเขตครั้งที่ 4

ตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 ทำให้เขตเทศบาลขยายเพิ่มจากเดิมอีก 6 เท่า เป็นมีพื้นที่ทั้งสิ้น 60.85 ตารางกิโลเมตร

ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะจาก "เทศบาลเมืองเชียงราย" เป็น "เทศบาลนครเชียงราย"

กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ จาก "เทศบาลเมืองเชียงราย" เป็น "เทศบาลนครเชียงราย" เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีแนวเขตและแผนที่ตามเดิม


Top
แนะนำเทศบาล

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม