นโยบายของนายกเทศมนตรีการพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครเชียงราย
นายวันชัย จงสุทธานามณี
แถลงต่อสภาเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

 

ท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตามที่กระผมนายวันชัย จงสุทธานามณี ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตงเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 แล้วนั้น

บัดนี้กระผมจึงขอนําเสนอท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบนโยบายการพัฒนาเทศบาลในด้านต่าง ๆ ของกระผมซึ่งได้กําหนดนโยบายตามหลักการบริหาร จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ยึดถือระเบียบ กฎหมาย ดําเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครเชียงราย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนในเขตเทศบาล โดยมรายละเอียด ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาเมืองและและโครงสร้างพื้นฐาน

ดําเนินแนวทางพัฒนาเมืองเชียงรายให้น่าอยู่ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนภายในปีพ.ศ. 2558 และดําเนินการวางผังเมืองและกําหนดโครงข่ายถนน รองรบการคมนาคมขนส่งและขยายความเจริญไปอย่างทั่วถึง ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูโภค สาธารณูปการให้มีความเหมาะสมและทั่วถึง ได้แก่ เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบการจารจร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน พัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมืองชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง เพื่อรองรับความเจริญในอนาคตในฐานะที่จังหวัดเชียงรายเป็นประตูสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมแนวทางประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆเพิ่มมากขึ้น พัฒนาสินค้ากลุ่มอาชีพต่างๆให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้โดยมีตลาดรองรับเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้ดึงดุดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

3. ด้านการศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงมัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีมาตรการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ได้แก่สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพิ่มครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษามาสอน ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งศูนย์เรียนรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชน พัฒนาและเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ครูและนักเรียนอย่างทั่วถึง จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ทันสมัย ครบครัน ก่อสร้าง/ปรับปรุง สถานศึกษาให้เพียงพอและมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและน่าอยู่

4. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฟื้นฟูพัฒนา และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกแขนง มุ่งสู่ "เชียงรายเมืองวิถีพุทธ เชียงรายเมืองวัฒนธรรม และ เชียงรายเมืองศิลปิน" ยึดถือจารีตประเพณและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของคนในสังคม ได้แก่ การเข้าวัดปฎิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนา ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและเจ้าหน้า แต่งกายชุดขาวทุกวันพระ สร้างเสริมประเพณีอันดีงามให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย พัฒนาเมืองเชียงรายให้มีบรรยากาศล้านนา เอกลักษณ์ที่โดดเด่น และทรงคณคุณค่า

5. ด้านคณภาพชีวิตและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สนับสนุนการบริการประชาชนในด้านสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง โดยการจัดหน่วยบริการให้ครอบคลุมพื้นที่และการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างทั่วถึง สร้างขีดความสามารถให้อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และดูแล รักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คนชรา และคนทุพพลภาพให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกําลังกายให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น เพิ่มศักยภาพให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดระเบียบชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วางแผนและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาเมืองเชียงรายให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความร่มรื่น สวยงาม มีพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดของเมืองเพิ่มมากขึ้น เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาระบบบําบัดน้ําเสีย น้ําท่วมขัง และการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ํา และ การเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมมือกับภาครัฐ ประชาชน สมาคม และองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7. ด้านการบริหารจัดการ

ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพโดยการนําเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ยกระดับการทํางานไปสู่ระดับมาตรฐานที่ยอมรับได้ เน้นการกระจายภารกิจและอํานาจการตัดสินใจลงสู่ระดับปฏิบัติการ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้อย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัย นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในส่วนของการบริการประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความสะดวกรวดเร็ว พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการบริการประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสะท้อนปัญหาและการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรต่างๆ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติในแนวทางบูรณาการร่วมกัน

สุดท้ายนี้แนวทางการพัฒนาเทศบาลของกระผม จะสําเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน กระผมหวังว่า นโยบายต่าง ๆ ที่ได้กําหนดจะสามารถพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นเมืองวิถีพุทธ ประชาชนเป็นสุข และเตรียมความพร้อมสู่ประชาชนเศรษฐกจอาเซี่ยนได้

 

ขอบคุณครับ

 


Top
แนะนำเทศบาล

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม