ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น สามารถดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงราย เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเป็นตามเจตนารมณ์ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม