ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน
 

หน้าแรก | ข่าวประชาสมพันธ์

สำนักทะเบียนฯเทศบาลนครเชียงรายปฏิบัติการเชิงรุก พร้อมให้บริการงานทะเบียนราษฎรฯที่เซ็นทรัลฯเชียงราย
โดย กองวิชาการและแผนงาน


Print Friendly Page

 สำนักทะเบียนฯเทศบาลนครเชียงรายปฏิบัติการเชิงรุก

พร้อมให้บริการงานทะเบียนราษฎรฯที่เซ็นทรัลฯเชียงราย

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย ออกปฏิบัติการเชิงรุก จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เริ่มครั้งแรกวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 11.00 19.00 น. นี้

       นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  กล่าวว่า ในฐานะที่เทศบาลนครเชียงรายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการกระจายอำนาจของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยมอบอำนาจการดำเนินกิจการต่างๆ ในบางส่วนให้แก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนที่ทางเทศบาลฯเคยได้รับรางวัลการันตีมาตรฐานการให้บริการมาแล้วหลายรางวัล โดยเฉพาะรางวัลชนะเลิศ ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและพัทยาที่มีจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 30,001 70,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวเทศบาลนครเชียงราย

ล่าสุดเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดทำ โครงการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเชิงรุก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการให้บริการประชาชนของคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายที่ตระหนักถึงการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรฯ ที่ปัจจุบันพบว่าสำนักทะเบียนฯ ของเทศบาลนครเชียงรายมีประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและนอกพื้นที่เข้ามารับบริการจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้สำนักทะเบียนทุกแห่งต้องบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาลจัดทำแผนดำเนินงานการออกให้บริการประชาชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เบื้องต้นกำหนดเริ่มในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 นี้ ณ บริเวณชั้น 1 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ตั้งแต่เวลา 11.00 19.00 น. คาดว่าจะมีประชาชนผู้สนใจมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการที่หลากหลาย และเป็นแหล่งบันเทิงต่างๆ มากมาย ซึ่งจะเป็นการดีถ้าประชาชนสามารถมาเดินเที่ยวศูนย์การค้าฯ และสามารถติดต่อรับบริการงานทะเบียนราษฎรฯ ในเวลาเดียวกัน

สำหรับการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนฯ เทศบาลนครเชียงราย นั้น แบ่งการให้บริการเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร อาทิ การคัดและรับรองรายการข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน การแจ้งย้ายที่อยู่ทั้งย้ายเข้าและย้ายออก ประเภท 2 เป็นการให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน อาทิ การขอมีบัตรครั้งแรกสำหรับบุคคลที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ บัตรหาย บัตรชำรุด

ทั้งนี้เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นและถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทุกแห่งต้องพร้อมให้บริการประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานของเทศบาลนครเชียงรายที่ต้องการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

 

 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR