ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน
 

หน้าแรก | ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงรายชูแนวคิดพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เตรียมจับมือมฟล.ปรับปรุงระบบ/มาตรฐานโรงเรียนในสังกัด
โดย งานประชาสัมพันธ์


Print Friendly Page

             เทศบาลนครเชียงรายชูแนวคิดพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

เตรียมจับมือมฟล.ปรับปรุงระบบ/มาตรฐานโรงเรียนในสังกัด

              เทศบาลนครเชียงราย ชูแนวคิดพัฒนาหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้งระบบ พร้อมประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นพี่เลี้ยงปรับปรุงระบบและมาตรฐานการศึกษา      การจัดการเรียนการสอนให้มีศักยภาพทัดเทียมโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ

                   นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า “สิ่งสำคัญในการก้าวสู่ AEC อย่างมั่นใจจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมโดยเฉพาะด้านการศึกษา  จำเป็นอย่างยิ่งต้องวางรากฐานการศึกษาของเด็กนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เทศบาลฯ ได้พยายามพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพสังคมในปัจจุบันให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทุกคนมีความรู้ และทักษะพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

                   ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงรายมีสถานศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 8 แห่งมีจำนวนเด็กนักเรียนกว่า 8,000 คน และในแต่ละแห่งมีรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนที่แตกต่างกันไป อาทิ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ที่เน้นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เน้นการเป็นศูนย์พัฒนาเด็กหัวแหลม GTX CR99 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เน้นในเรื่องศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เน้นการบูรณาการการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เน้นการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาและเทคโนโลยีแอนิเมชั่น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เน้นความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เน้นการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนเทศบาล 8  บ้านใหม่ เน้นการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งนี้แล้วเทศบาลนครเชียงรายได้พยายามนำเอาจุดเด่นจากศักยภาพที่มีอยู่มากำหนดทิศทางในการสร้างประสิทธิภาพทางการศึกษามากที่สุด

             นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในอนาคตอันใกล้นี้ เทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะร่วมกันวางแผน ในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้งหมด โดยเบื้องต้นโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนในระบบ 2 ภาษา จะเป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน รวมถึงเด็กนักเรียนจะได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีความต่อเนื่อง แต่สิ่งสำคัญอยากให้พี่น้องผู้ปกครองซึ่งมีบุตรหลานเล่าเรียนอยู่ในสังกัดเทศบาลฯ มีความมั่นใจในศักยภาพการบริหารด้านการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย  ที่เราสามารถวาดภาพและกำหนดอนาคตท้องถิ่นเชียงรายได้เองในวันนี้”

 

 

 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR