ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน
 

หน้าแรก | ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงรายปลื้มเด็กแห่สมัครเรียนล้นโควต้า เตรียมเปิดห้องเรียนเพิ่มพร้อมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน
โดย งานประชาสัมพันธ์


Print Friendly Page


เทศบาลนครเชียงรายปลื้มเด็กแห่สมัครเรียนล้นโควต้า

เตรียมเปิดห้องเรียนเพิ่มพร้อมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน

เทศบาลนครเชียงราย เตรียมเปิดห้องเรียนเพิ่มเติมหลังผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนสมัครเข้าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เกินโควตาที่กำหนดไว้ พร้อมจับมือสถาบันการศึกษาระดับประเทศพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเน้นการปรับกระบวนการเรียนการสอนสร้างมาตรฐานในระดับสากล

นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เปิดเผยว่า “ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาที่กำหนดให้การจัดการศึกษาทุกรูปแบบต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และทักษะกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่กำหนดสาระการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้เรียนรู้ต้องรู้ โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายได้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนเด็กทุกคนเป็นคนเก่งที่สามารถคิดได้ วิเคราะห์เป็น มีเหตุผล เพื่อให้เป็นคนดีของสังคมในอนาคตได้อย่างมีศักยภาพ”

เทศบาลนครเชียงราย ปัจจุบันมีชุมชนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบจำนวน 62 ชุมชน ซึ่งมีสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลบริหารจัดการศึกษาทั้งหมด มีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมดกว่า 8,000 คน ซึ่งแต่ละโรงเรียนนั้นต่างมีความเป็นเลิศทางการศึกษาที่แตกต่างกันแต่มีความเป็นมาตรฐานการศึกษาที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าเกณฑ์ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม และมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพ

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปีการศึกษา 2556 นี้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้มีการเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากข้อมูลสถิติการรับสมัครมีผู้ปกครองจำนวนมากที่ให้ความสนใจและมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เนื่องจากมีมาตรฐานการเรียนการสอนเทียบเท่าโรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไปทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เห็นได้จากจำนวนเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาออกไปแล้วสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาแพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆ ในสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอื่นๆ มากมายเป็นจำนวนมาก และจากการที่มีผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก    เทศบาลฯ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ มากขึ้น อาทิ การเพิ่มห้องเรียน การเพิ่มชั่วโมงเรียน   ในวิชาที่สำคัญๆ เช่น ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความชำนาญโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)มาร่วมกันจัดทำแผนการเรียนการสอนแบบคู่ขนานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

สิ่งสำคัญที่สุดของทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายคือความมุ่งมั่นพยายามสร้างมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่นให้ผู้ปกครองเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่น    ในการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเป็นสิ่งน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้อนาคตของเมืองเชียงรายว่าเด็กนักเรียนที่จบจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายจะเป็นคนที่มีความรู้ เป็นคนดี สามารถเป็นกำลังของชาติในวันข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

 

 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR