ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงรายประกาศจัดตั้ง “กองการแพทย์” พร้อมตั้งทีมงานให้บริการดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

โดย งานประชาสัมพันธ์


เทศบาลนครเชียงรายประกาศจัดตั้ง “กองการแพทย์”

พร้อมตั้งทีมงานให้บริการดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

เทศบาลนครเชียงราย ประกาศจัดตั้ง “กองการแพทย์” กำหนดเป็นส่วนราชการใหม่ ปรับกลยุทธ์ทำงานเชิงรุกด้านสุขภาพ เร่งดำเนินนโยบายการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจ พร้อมตั้งทีมงานให้บริการดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม ก้าวสู่เมืองน่าอยู่ เป็นนครแห่งความสุข อย่างยั่งยืน

นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนต่างๆ ทั้ง 64 ชุมชน โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 60.85 ตารางกิโลเมตร ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของการดำรงชีวิตตามแนวคิดการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ”  

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่มีบทบาทด้วยภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบตามนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาลที่มีการถ่ายโอนภารกิจต่างๆจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ส่งผลให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารกิจการของท้องถิ่นทั้งในส่วนของการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคลรวมถึงการเงินและการคลังโดยที่เทศบาลนครเชียงรายเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างองค์กรประกอบด้วยสำนักและกองงานต่างๆที่มีบทบาทหน้าที่ดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยที่มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แต่เนื่องด้วยที่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.เทศบาลฯ พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่หลากหลายครอบคลุมในหลายมิติในการดูแลสารทุกข์สุกดิบของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งตายประกอบกับโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันได้เกิดขึ้นมากมาย หลายโรคที่รักษาหายและอีกหลายโรคที่รักษาไม่หาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพตามหลักสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ด้วยเหตุนี้ เทศบาลนครเชียงรายภายใต้การบริหารของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลฯ ในการจัดตั้ง “กองการแพทย์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรองรับภารกิจโครงการความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆ ประกอบกับภารกิจการถ่ายโอนตามที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งเป็นการรองรับการเปิดการค้าเสรีAEC ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในการเปิดพรมแดนทางการค้า การลงทุน รวมถึงการที่จังหวัดเชียงรายได้รับการคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งภายในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงรายกว่า60.85ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากรทั้งที่อยู่อาศัยตามที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงรวมแล้วเกือบแสนคน

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการขยายตัวของเมือง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว การหลั่งไหลของประชากรที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลฯ ส่งผลให้เกิดความแออัด สุขภาพอนามัย โรคภัยต่างๆ รวมถึงยาเสพติด การจัดตั้ง “กองการแพทย์” จะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการให้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบเชิงรุกตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการแนวใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานในภารกิจทุกด้านประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนำมาซึ่งการอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคภัยต่างๆ ซึ่งโดยสรุปแล้วประชาชนผู้รับบริการจะได้รับการบริการที่ดีขึ้น มีมาตรฐานมากขึ้น และทำให้เกิดความพึงพอใจตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คือ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อก้าวสู่เมืองน่าอยู่ เป็นนครแห่งความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป” 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม