ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงรายจัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2560 ชวนชุมชนร่วมเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น

โดย งานประชาสัมพันธ์

  

เทศบาลนครเชียงรายจัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2560

ชวนชุมชนร่วมเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น

เทศบาลนครเชียงรายร่วมเชิดชูบทบาทสตรี จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 จัดเวทีอบรม “บทบาทของสตรีผู้นำยุคใหม่” มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 นี้  ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ อ.เมือง จ.เชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า  องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศต่างๆทั่วโลกได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของแรงงานสตรี รวมถึงเป็นการรณรงค์สร้างความเสมอภาความยุติธรรมด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสตรี และเชิดชูเกียรติสตรีและผู้ทำงานด้านสตรีทั้งในระดับหน่วยงาน กลุ่มองค์กร และบุคคล ความสำคัญสตรีโดยเฉพาะสตรีไทยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้หญิงไทยมีบทบาทมากขึ้นมีความสามารถที่ทัดเทียมกับผู้ชายจนเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไปทั้งในส่วนของการเป็นหัวหน้าส่วนการงานในหน่วยงานราชการ เอกชน ร่วมถึงบทบาทการเป็นผู้นำในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีไทยในปัจจุบันจำเป็นต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ ความสามารถที่ครบถ้วนในทุกๆ ด้าน ในขณะเดียวกันการทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีของลูกที่ต้องก้าวให้ทันต่อสังคมสมัยใหม่

“วันสตรีสากล” เป็นอีกวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนได้แสดงความสามารถ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความทัดเทียม ความเท่าเทียมกันในสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีและเช่นเดียวกันเทศบาลนครเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มสตรีในชุมชนต่างๆ ทั้ง 64 ชุมชน ที่มีบทบาทหน้าที่ ทั้งในส่วนของการเป็นแกนนำกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอปพร. กลุ่มอสม. และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วได้ทำหน้าที่ในฐานะสตรีคนหนึ่งที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด และใน  วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 นี้ เทศบาลนครเชียงรายได้กำหนดจัด “โครงการวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2560” ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ กำหนดพิธีเปิดการอบรมในเวลา 13.00 น. โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยการมอบใบประกาศเกียรติบัตร “ผู้หญิงเก่งเทศบาลนครเชียงราย” ส่วนในช่วงท้ายจะมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำสตรีจากกลุ่มสตรีต่างๆ ในหัวข้อ “บทบาทของสตรีผู้นำยุคใหม่” ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษให้กับกลุ่มสตรีเทศบาลนครเชียงรายได้รับฟังเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความเข้าใจในบทบาทของสตรีให้มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงรายในโอกาสต่างๆ

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สิ่งสำคัญที่สุดคือการยกย่องบทบาทของสตรีที่มีบทบาทหน้าที่ต่างๆ ในแต่ละชุมชน สิ่งสำคัญนั้น กลุ่มสตรีจะเป็นกลุ่มพลังที่ยิ่งใหญ่ในการผลักดันการพัฒนาในด้านต่างๆ ของเทศบาลนครเชียงราย ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันสตรีสากลที่เทศบาลนครเชียงรายได้จัดขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสตรีที่ได้รับการยกย่องให้เกียรติผู้หญิงเก่งในวันและเวลาดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน”

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม