ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงรายจัดงานวันอสม.แห่งชาติปี60 จัดอบรมให้ความรู้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครฯ

โดย งานประชาสัมพันธ์


เทศบาลนครเชียงรายจัดงานวันอสม.แห่งชาติปี60

จัดอบรมให้ความรู้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัคร

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลจัดโครงการกิจกรรมสัมพันธ์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560 เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพอนามัยที่ดี ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 นี้ ณ ร้านอาหารเอกโอชา อ.เมือง จ.เชียงราย

นายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า  ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้ทุกวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติเหล่าบรรดาสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอุทิศกำลังกายกำลังใจและสละเวลาในการทำงานเป็นระยะเวลายาวนานจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป  สมควรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว และประชาชนในชุมชน

ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงรายมีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล จำนวน 539 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชนและตัวแทนแกนนำในแต่ละชุมชนทั้ง 64 ชุมชน โดยมีสมาชิกอสม. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลด้านสาธารณสุขโดยเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยเป็นสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งแต่ละชุมชนนั้นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข หรือว่า อสม. ต่างต้องเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

และในวันที่20 มีนาคม 2560 นี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้จัด โครงการอสม.ร่วมใจทำความดี เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างศักยภาพให้สมาชิกอสม.มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ ณ ห้องประชุมร้านอาหารเอกโอชา อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีกำหนดการเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปด้วยการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “จิตอาสากับการทำงานของอสม.ในยุค 4.0” โดยนายสุดปฐพี เวียงสี วิทยากรนักวิชาการอิสระ จากนั้นในเวลาประมาณ 16.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกอสม.และเข็มเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกอสม. และในเวลาประมาณ 17.00 น. จัดให้มีพิธีถวายองค์ผ้าป่าจัดหาทุนสมทบสวัสดิการของชมรมอสม.เทศบาลนครเชียงรายการแสดงของสมาชิกอสม. และการนำเสนอผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอสม.ทั้ง 4 เขตที่ดีเด่นทั้ง 10 สาขา

ดังนั้น เทศบาลนครเชียงราย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกอสม.ของแต่ละเขต และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม