ข่าวประชาสมพันธ์

ประกาศแข่งขันการประกวดดนตรี พื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) เทศบาลนครเชียงราย

โดย ผู้ดูแลระบบ

1.      การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1.1   รุ่นเด็กอายุ ไม่เกิน 12 ปี  นับเวลาอายุจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563

1.2   รุ่นเด็กและเยาวชนอายุ ไม่เกิน 18 ปี  นับเวลาอายุจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม  2563

1.3   รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ

 

2.      คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

2.1 สมาชิกในวงทุกคนต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย

                   2.2 1 คน สามารถเข้าแข่งขันได้ 1 วง และประเภทเดียวเท่านั้น

                   2.3 สมาชิกวงอาจอยู่ในสังกัดสถานศึกษาหรือไม่ก็ได้ และไม่จำเป็นต้องเป็นสถานศึกษาสังกัด

            เดียวกัน สามารถรวมสมาชิกวงได้ตามสะดวก ทั้งนี้สมาชิกวงทุกคนต้องมีคุณสมบัติตรงตามประเภทการ

            แข่งขันที่สมัคร

 

       3.   เงื่อนไขและระเบียบการแข่งขัน

3.1 วงดนตรี  ประกอบด้วยนักร้องและนักดนตรี 10-12 คน  ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้

- สะล้อ                ไม่เกิน 3 ชิ้น

- ซึง                   ไม่เกิน 3 ชิ้น

- ขลุ่ย                 ขลุ่ยพื้นเมือง

- กลองพื้นเมือง (กลองโป่งโป้ง/กล้องเต่งถึ้ง)     กลอง 1 ลูก

- เครื่องประกอบจังหวะ

- นักร้อง               จำนวนไม่เกิน 2 คน

3.2    นักแสดง    จำนวน 8 – 12 คน

3.3    บทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน

3.3.1 เพลงบังคับ จำนวน 1 เพลง เป็นเพลงบรรเลง ไม่มีการแสดงประกอบ ได้แก่

        - รุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี                           เพลงปุ่มเป้ง (ระบำ)

        - รุ่นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี              เพลงฤาษีหลงถ้ำ

        - รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ                        เพลงปราสาทไหว

3.3.2 เพลงอิสระ เป็นบทเพลงประกอบการแสดงฟ้อน โดยมีเนื้อร้องประกอบ จำนวน 1 ชุด

3.4    ระยะเวลาการแสดง  มีเวลาในการแสดงทั้งหมด 10 - 15 นาที เริ่มจับเวลาตั้งแต่นักแสดง

 หรือนักดนตรีคนแรกขึ้นเวที  หากใช้เวลาเกินกำหนด หักคะแนน 5 คะแนนต่อ 1 นาที เศษ

 ไม่ถึง 1 นาที คิดเป็น 1 นาที

3.5    ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงได้ ยกเว้น กรณีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ซึ่งคณะกรรมการ

 จัดการแข่งขันจะพิจารณาเป็นรายกรณี

3.6    หากสมาชิกในวงที่เข้าร่วมประกวดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์จากการ

 แข่งขัน โดยไม่มีข้อทักท้วง

3.7    คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

 ล่วงหน้า

 

 

 4. วิธีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 4.1 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เพจ facebook : เทศบาลนครเชียงราย

 4.2 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย (อาคารศูนย์การประชุมและ

       แสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS จ.เชียงราย) ถนนศูนย์ราชการ บ้านฝั่งหมิ่น-บ้าน

       ฟาร์มสัมพันธกิจ หรือสแกนเอกสารส่งที่ E mail : kangladda@gmail.com ภายในวันที่

       15 ธันวาคม  2563  โดยแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองของสมาชิกวงทุกคน

                           - รูปภาพหมู่ของสมาชิกวงทุกคน

4.3 ส่งคลิป VDO DEMO เพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยใช้เพลงอิสระ 1 เพลง โดยส่ง

      ด้วยตนเองที่สำนักการศึกษาหรือส่งทาง Email : kangladda@gmail.com ภายในวันที่

      15 ธันวาคม  2563

4.4 ประกาศผลการคัดเลือกวงที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่  21 ธันวาคม  2563

      ทางเพจ Facebook : เทศบาลนครเชียงราย

5. กำหนดการและสถานที่การแข่งขัน

5.1  รอบการแข่งขัน รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ  วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563

       ณ เวทีการแสดงงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 สวนตุงและโคมนครเชียงราย

5.2  รอบการแข่งขัน รุ่นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี วันจันทร์ที่  28 ธันวาคม 2563

        เวทีการแสดงงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17  สวนตุงและโคมนครเชียงราย

5.3  รอบการแข่งขัน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี วันอังคารที่  29 ธันวาคม  2563

       เวทีการแสดงงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17  สวนตุงและโคมนครเชียงราย

6.  เกณฑ์การตัดสิน

          6.1 ตัดสินโดยดุลยพินิจจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้

          - ความสามารถด้านดนตรี                    จำนวน  50 คะแนน

          - ความสามารถด้านการฟ้อนรำ              จำนวน  30 คะแนน

          - ความสามารถด้านการขับร้อง               จำนวน  20 คะแนน

                                                                      รวม  ๑๐๐ คะแนน

6.2  กรณีการขอเล่นใหม่ขณะแข่งขันจะกระทำได้เมื่อเกิดจากเหตุขัดข้องระหว่างแข่งขันจาก

      ระบบเครื่องเสียงหรือระบบไฟ ไม่ใช่ข้อผิดพลาดจากนักดนตรีเอง โดยให้ผู้เข้าแข่งขันยกมือ

      ขึ้นเพื่อหยุดการแสดงในขณะนั้นแล้วให้เจ้าหน้าที่ทำการเช็คระบบหากแสดงจนจบเพลงไป

      แล้วจะไม่สามารถขอเล่นใหม่ได้

6.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7.  รางวัล

7.1 รุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

          - รางวัลชนะเลิศ                     เป็นเงิน  5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          - รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1     เป็นเงิน  4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          - รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2     เป็นเงิน  3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          - รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาทเป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

 

7.2 รุ่นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

          - รางวัลชนะเลิศ                     เป็นเงิน  7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          - รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1     เป็นเงิน  6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          - รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2     เป็นเงิน  5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          - รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาทเป็นเงิน 4,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

7.3 รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ

          - รางวัลชนะเลิศ                     เป็นเงิน  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          - รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1     เป็นเงิน    8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          - รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2     เป็นเงิน    6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          - รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาทเป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  facebook : เทศบาลนครเชียงราย

 นางลัดดา กังวานนวกุล  08 6911 3924  อีเมล์ kangladda@gmail.com

 ID Line : kangladda

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม