กองคลัง


ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
   
  กองคลัง
   
  ผู้อำนวยการกองคลัง 
  (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
   
นายกฤช   รัตนาภรณ์  
   
  งานธุรการ
   
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
   
นางพิศมัย  เหล็กแก้ว  
นางแสงดา   มะโนหาญ  
   
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   
นางสาวนิภา  กานวม  
   
  ฝ่ายพัฒนารายได้
   
  งานพัฒนารายได้
   
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
   
นางกมนรัตน์  บุญจีน  
นางกุลธิดา  หิรัญศรี  
นางนฤมล   ใจนวล  
   
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
   
นายวราวุฒิ  วุฒิชมภู  
นางสาวมธุรส  ใผ่ใจ  
นางนัทธ์หทัย  คงมั่น  
   
  เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน 
   
นางนิภาพรรษ์  พิพัฒนบัญชา  
นางสาวศิรภัทร  พันธุ์พิทยแพทย์  
   
  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
   
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
   
นางสุพรรณี  ตารินทร์  
นางสาวรติกร  ช่างแก้ว  
   
  งานเร่งรัดรายได้
   
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
   
นางมาลี  ศิริชัยเจริญ  
นางสุวารี   ชาติทรัพย์สิน  
   
  ฝ่ายบริหารงานคลัง
   
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
   
นางสาวจริยา  ธาราวร  
   

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม