กองคลัง


ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง
กองคลัง  
นายกฤช   รัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
  (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
งานธุรการ  
นางประเทือง  ยอดแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นางพิศมัย  เหล็กแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นางแสงดา   มะโนหาญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
ฝ่ายพัฒนารายได้  
นางกมนรัตน์  บุญจีน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
นางกุลธิดา  หิรัญศรี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
นางนฤมล   ใจนวล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายวราวุฒิ    วุฒิชมภู เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
นางนิภาพรรษ์  พิพัฒนบัญชา เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน 
นางสาวศิรภัทร  พันธุ์พิทยแพทย์ เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน 
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  
นางสุพรรณี  ตารินทร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
นางสาวรติกร  ช่างแก้ว เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
งานเร่งรัดรายได้  
นางมาลี  ศิริชัยเจริญ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
นางสุวารี   ชาติทรัพย์สิน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
ฝ่ายบริหารงานคลัง  
นางสาวจริยา  ธาราวร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
งานการเงินและบัญชี  
นางสาวพัชรพรรณ  ลาภใหญ่ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวผกามาศ   ศรีผาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
นางสาวกรณภทร   วิวัฒนะมงคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
นางสาวพัชรี   ธิแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวจรรยา   อุทธิยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
นางสาวรุ่งนภา   หาญป้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
นางสาวรอยพิมพ์ เชื้อเมืองพาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
งานพัสดุและทรัพย์สิน  
นางวชรพร  จิตรไพศาล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน   
งานสถิติการคลัง  
นางธัญวรรณ  สัญญะพันธุ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
นางณัฐวรา ช่างปัด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
นางกัลยา  จันทกูล หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
งานแผนที่ภาษี  
นางสาวปาลิดา  รัศมี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  
นางอรพินธิ์   กาดนอก นายช่างโยธาชำนาญงาน   
งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
นางชลนภา  ว่องวรรธนะกุล เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน   
นายสมคิด   ตุลา เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน   

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม