สำนักการศึกษา


ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง
สำนักการศึกษา  
นายธีระวัฒน์    สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)
งานธุรการ  
นางพัชรีพรรณ  สุภามณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นายสมบูรณ์  ธรรมสา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นายกิตติธัช  ชัยมงคล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  
นางชื่นใจ   ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
งานการเจ้าหน้าที่  
นางสาวกรรณิกา  คีรีวัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   
นางสาวสุพาภรณ์  หนูคง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  
นางสาวโชติกา  มาลูน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ฝ่ายกิจการโรงเรียน  
นางสุภณิดา  เกษแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
งานศึกษาปฐมวัย  
นางสาวรัชนีวรรณ  เศวตสวัสดิกุล นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
งานโรงเรียน  
นางจรรยา   พลสารัตน์ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
นางลัดดา  กังวานนวกุล หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  
นายเสฏฐวุฒิ หลักบ้าน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปและวัฒนธรรม  
งานกิจการศาสนา  
นายบรรจง   คูสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานส่งเสริมประเพณีศิลป์วัฒนธรรม  
นางสาวชุลีพร  เป็นแผ่น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
งานกีฬาและนันทนาการ  
นางสาวกานต์  มหาวงศ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
นางสาวธัญชนก  เรืองจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
งานแผนและโครงการ  
นางสาวปัทมาวดี  คันธแสนยศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานระบบสารสนเทศ  
นายศักย์ศรัณย์   ใจอิ่นคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานงบประมาณ  
นางกาญจนา   สุวรรณ จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวราตรี  สุขมงคล  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม