กองสวัสดิการสังคม


กองสวัสดิการสังคม 
นายนนทพัฒ   ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
งานธุรการ 
นางวรรณภา       คำพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ  6ว
นางสาวนภาพร   จันทร์แก้ว เจ้าพนักงานธุรการ  2
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
นางธิดารัตน์      ไข่แก้ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน 
นายพลกฤษณ์    บุญช่วย นักพัฒนาชุมชน 5
นางสาวปภาวินี    คำโพนงาม นักพัฒนาชุมชน 6ว
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
(ว่าง) หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
งานสังคมสงเคราะห์ 
นางบุษบากร     จันทร์นวล นักสังคมสงเคราะห์  6ว


Top

Fatal error: Call to a member function FetchRow() on a non-object in /home/chiangra/public_html/includes/ms.class.php on line 102