กองวิชาการและแผนงาน


ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง
กองวิชาการและแผนงาน  
งานธุรการ  
นางสาวกุลรัศมิ์   กองสุเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวเขมิกา  ต๊ะวิชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
นางสาววรรณพัชร  จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
นางสาววรินิล  อิ่นคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายจิระวัฒน์  ยะแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานวิจัยและประเมินผล  
นายจักรพงษ์  แสงบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศิราณี  บุญมาภิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   
นางสาวนันทลี  ลายจุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
งานจัดทำงบประมาณ  
นางประภาวรินทร์   ใจทน นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาววรรณภา  พุทธจันทร์ นักวิชาการคลังชำนาญการ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
นางอารีย์  ศรีนิเวศน์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานประชาสัมพันธ์  
นายดิษพงษ์   แท่นแก้ว นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวพิชชาพร  สังวาลย์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  
นายปืนทอง  ชีพสุกใส นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นายรุ่งโรจน์   ชาวน่าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 งานนิติการ  
นายสุรศักดิ์  ฝอยทอง นิติกรชำนาญการ 
นางสาวณัฐนาฎลดา  ปิ่นแจ้ง นิติกรชำนาญการ 
นางสาวเยาวรักษ์   มาสม นิติกรปฏิบัติการ 
นายประภากร  อยู่โต นิติกรปฏิบัติการ 

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม