กองการแพทย์


ส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
9. กองการแพทย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพยาบาล
  และการบริการทางการแพทย์  งานวิชาการและแผนงานทางด้านการแพทย์
  พยาบาลและบริการสาธารณสุข งานเภสัชกรรม  ทัตนสาธารณสุข 
  ชันสูตรและรังษีวิทยา  งานเวชกรรม  งานผู้ป่วยนอก  
  งานผู้ป่วยในและห้องคลอด  งานห้องผ่าตัด  
  และวิสัญญี  รวมทั้งงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
9.1 ฝ่ายบริการการแพทย์  
1. งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  มีหน้าที่รับผิชอบดูแลสุขภาพประชาชนส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค
   1 น้ำลัด การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพในพื้นที่รับผิดชอบ 9 ชุมชน
  1.1 งานรักษาพยาบาล
    - ตรวจรักษาโรคทั่วไป
   - งานบริการคลินิกโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
   - งานฝากครรภ์
   - งานวางแผนครอบครัว
   - คลินิกสุขภาพเด็กดี (EPI)
   - งานแฟ้มครอบครัว (Family  Folder) 
  1.2 งานป้องกันและควบคุมโรค
   - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เช่นโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก
  โรคตาแดง
   - การคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่
   - การคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
   - กิจกรรมฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียน
   - งานระบาดวิทยา
2. งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  มีหน้าที่รับผิชอบดูแลสุขภาพประชาชนส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค
   2  สันหนอง การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพในพื้นที่รับผิดชอบ 9 ชุมชน
  2.1 งานรักษาพยาบาล
    - ตรวจรักษาโรคทั่วไป
   - งานบริการคลินิกโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
   - งานฝากครรภ์
   - งานวางแผนครอบครัว
   - คลินิกสุขภาพเด็กดี (EPI)
   - งานแฟ้มครอบครัว (Family  Folder) 
  2.2 งานป้องกันและควบคุมโรค
   - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เช่นโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก
  โรคตาแดง
   - การคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่
   - การคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
   - กิจกรรมฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียน
   - งานระบาดวิทยา
3. งานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลประชาชน ครอบคลุมทั้ง 64 ชุมชน  และโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
  8 แห่ง 
  3.1 งานบริการตรวจรักษาและควบคุมตรวจสอบการให้บริการทางทันตกรรมพื้นฐาน
  แก่ผู้ป่วยทั่วไปในศูนย์บริการสาธารณสุข
  3.2 ตรวจสอบวางแผนและควบคุมการดำเนินงานด้านทันตกรรม  ทุกกลุ่มวัยทั้งใน
  และนอกสถานบริการ
  3.3 งานบริหารแผนพัฒนาบุคลากร  แผนงานงบประมาณ แผนพัฒนางาน
  ทันตสาธารณาสุข  ให้สอดคล้องกัลแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
   แผนพัฒนางานทันตสาธารณาสุข  ให้สอดคล้องกัลแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
  สรุปวิเคราะห์ ประเมินผลงานตามนโยบาย/เป้าหมาย/พันธกิจของงานทันตกรรม
  3.4 ตรวจสอบการจัดเตรียม และดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์
  และเวชภัณฑ์ต่างๆ  ในกิจกรรมทันตสาธารณสุข  เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  และเป็นไปตามมาตรฐาน
  3.5 ตรวจสอบการจัดทำรายงานข้อมูล สถิติทางด้านทันตกรรมสาธารณสุข
  3.6 ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานทันตอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และโรงเรียน
  ในสังกัดเทศบาลทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  3.7 วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง และผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา
  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
  3.8 ตรวจสอบ  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา  เพื่อให้
  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
  3.9 งานออกหน่วยทันตสาธารสุขเคลื่อนที่ในเขตเทศบาล
  3.10 วางแผนการดำเนินงาน ควบคุมดูแล แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก แก่
  ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองที่ถูกต้อง
  และให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้
  3.11 วางแผนการประสานงาน  วางแผนการดำเนินงานทางทันตสาธารณสุขร่วมกับ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานทางทันตกรรมให้เป็นไปอย่าง
  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3.12 ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการสำรวจ วินิจฉัยปัญหา  วางแผนแก้ไขปัญหา
  ด้านทันตกรรมในชุมชน  เฝ้าระวังปัญหาทันตสาธารณสุขในชุมชนโดยบูรณาการกับ
  ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและประเมินผลการดำเนินงาน
4. งานเวชกรรมสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  4.1  งานส่งเสริมสุขภาพ ดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั้ง 64   ชุมชน โดยการส่เสริม
  สุขภาพภายใต้หลัก 3 อ, 2ส ซึ่งดำเนินการครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  เพื่อให้ประชาชน
  ได้มีความรู้ความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลทั้ง
  ในครอบครัว ชุมชน ให้มีสุขภาพดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  4.1.1  งานอนามัยแม่และเด็ก
   - การส่เสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
   - การส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดแบบองค์รวม
   - งานอนามัยโรงเรียน  ตรวจสุขภาพเด็ก
  4.1.2 งานส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
    - การบันทึกการตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
    - การส่งเสริมการให้วัคซีนเด็กตามวัย
    - การส่งเสริมสุขภาพเด็กตามวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  4.1.3 งานส่งเสริมสุขภาพเยาวชน/วัยรุ่น
   - การจัดเวทีสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา
   - การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชนมุมสุขภาพ
   - การจัดตั้งกลุ่มให้คำปรึกษาด้านเพศแก่เยาวชน/คลินิกเพื่อใจวัยรุ่น
  4.1.4 งานส่งเสริมสุขภาพวัยแรงงาน
   - ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
   - การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
   - การตรวจสารพิษในกระแสเลือดเกษตรกร
  4.1.5 งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
   - การตรวจสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ
   - การคัดกรองสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
   - การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและครอบครัว
   - การส่งเสริมสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย
   - การส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4.1.6 งานส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัดผู้พิการ
   - การส่งเสริมการดูแลสุขภาพและกายภาพบำบัดผู้พิการ
   - การส่งเสริมความรู้ผู้ดูแล/ครอบครัวผู้พิการ
   - การดูแลสุขภาพจิตผู้พิการ
   - การประสานงานกายอุปกรณ์
   - การเยี่ยมบ้านดูแลแบบองค์รวม
  4.1.7 งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
   - การส่งเสริมการออกกำลังกายทุกกลุ่มวัย ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
   - การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายระดับตำบล
   - การส่งเสริมการแสดงออกการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง
  4.1.8 งานคุ้มครองผู้บริโภค
   - การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มี อย./มอก.
   - การเฝ้าระวัง/แจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
  4.1.9 งานสาธารณสุขมูลฐาน
   - การพัฒนาการบริการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
   - การจัดทำโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขมูลฐาน                
  ของประชาชน
   - การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
   - การนิเทศติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  4.1.10 งานดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
   - การส่งเสริมสุขภาพ ผู้ติดเชื้อ
   - การกายภาพบำบัด ฟื้นฟู สุขภาพ ผู้ป่วยติดเตียง
   - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้องรัง
  4.1.11 งานด้านสุขศึกษา
    - การจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
    - การจัดนิทรรศการมุมเรียนรู้
    - การสร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ 
  4.2 งานป้องกันและควบคุมโรค รับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในด้านการ
  ป้องกันและควบคุมโรคครอบคลุมทั้ง ๖๔ ชุมชน
  4.2.1 งานป้องกันและควบคุมโรค โดยเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
  - งานสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
  - การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
  - การสอบสวนโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่
  - การจัดทำรายงาน/รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
  4.2.2 งานป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์และแมลง   นำโรค
  - การสร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า,โรคไข้เลือดออก
  ,โรคฉี่หนู,โรคหูดับ ,โรคไข้หวัดนก เป็นต้น
  - การอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังโรค
  - การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
  - การสอบสวนโรค
  - การควบคุมสถานการณ์การเกิดโรค
  - การฟื้นฟูสุขภาพจิตหลังการเกิดโรค
  4.2.3 งานระบาดวิทยา
   - การสอบสวนการเกิดโรค
   - การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดโรค
   - การศึกษาเกี่ยวกับการระบาดของโรค
   - การบันทึกข้อมูลการระบาดในระบบคอมพิวเตอร์
9.2.งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  ๕.๑ การรับหนังสือ
  ๕.๒ การส่งหนังสือ
  ๕.๓ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการต่างๆ
  ๕.๔ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  ๕.๕ การจัดทำรายงานประจำเดือน
  ๕.๖ การร่างข้อกำหนดท้องถิ่น
  ๕.๗ การจัดทำแฟ้มงาน
  ๕.๘ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ
  ๕.๙ การควบคุมการลา
  ๕.๑๐ การจัดทำรายงานข้อมูลสถิติ
  ๕.๑๑ การจัดพิมพ์โครงการ
  ๕.๑๒ การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม
  ๕.๑๓ การรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน  
  ๕.๑๔ การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามโครงการในเทศบัญญัติ
  ๕.๑๕ การบันทึกรายการทะเบียนวัสดุสำนักงาน
  ๕.๑๖ การบันทึกรายการทะเบียนวัสดุ ทางการแพทย์
  ๕.๑๗ การบันทึกรายการทะเบียนวัสดุ ตามโครงการ
  ๕.๑๘ การดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์
9.3.  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  ๖.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ
  ๖.๒ การจัดทำเอกสารการโอนงบประมาณ
  ๖.๓ การทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการ
  ๖.๔ การเบิกจ่ายเงินโครงการสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  ๖.๕ การรายงานการเงินโครงการของสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
   ผ่านโปรแกรมในระบบอินเตอร์เน็ต และจดหมายอิเล็คทรอนิกส์
   

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม