กองการแพทย์


ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง
กองการแพทย์  
งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 น้ำลัด  
นางพรทิพย์    จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
นางรัชนีกรณ์    ลายจุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
นางสาวกฤษดาพร   เพชราช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2  สันหนอง  
นางจินดา   อ่ำเอี่ยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
นางสาวธัญชนก    แสงโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
นางจินตนา   ยูงรัมย์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานทันตสาธารณสุข  
นางสาวณัฐณฐิตา  มหาวงศ์นันท์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
นางสาวกรรณิการ์  ฝักฝ่าย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
งานเวชกรรมสังคม  
นางสาวสุคนธา   ใจกล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางกัญญมน   พงษ์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางผกาทอง  อุปันโน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสุนิดา  พรมนิกร นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวพรรณธิพา  จันตาล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
งานการเงินและบัญชี  
นางลำดวน   พลนรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
นางสาวชนิดา  คำแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
งานธุรการ  
นางธัญสินี   วงค์สุภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
หน่วยตรวจสอบภายใน  
นายณัฐวัฒน์   ธนเฉลิมโรจน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม