สำนักการศึกษา


ฝ่ายบริหารการศึกษา

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายกองการศึกษา แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. งานแผน และโครงการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน
 • 2. งานจัดทำแผนอัตรากำลัง ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนาต่างๆ ของกองการศึกษา
 • 3. งานควบคุมดูแลและตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาของโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล
 • 4. งานเสนอแผนและโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
 • 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานงบประมาณ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่าย และสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน
 • 2. ทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชีทำรายการบัญชี
 • 3. งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของกอง เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำงบประมาณการทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
 • 4. งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกอง
 • 5. งานเกี่ยวกับการทำบัญชีเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น จัดทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณอัตราเงินเดือนที่ขอจ่ายประจำปี การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้นตามมติคณะรัฐมนตรีการจัดสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปีซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน และครู
 • 6. งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานที่เกี่ยวกับพัสดุ
 • 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานสารบรรณ
 • 2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 • 3. งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
 • 4. งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • 5. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและขอหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
 • 6. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • 7. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
 • 8. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
 • 9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • 10. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
 • 11. งานสวัสดิการต่างๆ
 • 12. งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนงานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองการศึกษาในเรื่องการกำหนดตำแหน่งการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก รวมทั้งการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ
 • 2. งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา
 • 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • 4. การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่
 • 5. งานดำเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์
 • 6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานการศึกษาปฐมวัย

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
 • 2. งานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จัดหาวัสดุทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอน
 • 3. งานการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนห้องเรียน
 • 4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานกิจการนักเรียน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
 • 2. งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
 • 3. งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
 • 4. งานการวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
 • 5. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 6. งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะและวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • 7. การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
 • 8. งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
 • 9. งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • 10. งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา หรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน
 • 11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานจัดทำ จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่
 • 2. งานจัดอบรมบุคลากรในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการเรียนตามหลักสูตร
 • 3. งานพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • 4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

8. งานศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
 • 2. งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
 • 3. งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่
 • 4. งานควบคุม ตรวจสอบติดตามผล การวัดผลและประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่
 • 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

9. งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 • 2. งานการอบรม ปกครอง ดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และแก้ไขปัญหาต่างๆแก่เยาวชนและประชาชน
 • 3. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 • 4. งานศูนย์เยาวชน
 • 5. งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลแลประเมินผลกิจกรรมเยาวชน
 • 6. งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10. โรงเรียน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล
 • 2. งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ของโรงเรียน
 • 3. งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
 • 4. งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน
 • 5. งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครูนักเรียนและมูลนิธิต่างๆตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียนและการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน
 • 6. งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 7. งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน
 • 8. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน
 • 9. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
 • 10. งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
 • 11. งานปลูกผังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
 • 12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

11. หน่วยศึกษานิเทศก์

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
 • 2. งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
 • 3. งานวิจัยทางการศึกษา
 • 4. งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศก์ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ
 • 5. งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
 • 6. งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
 • 7. งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ
 • 8. งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
 • 9. งานส่งเสริมสุขภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา
 • 10. งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Top

Fatal error: Call to a member function FetchRow() on a non-object in /home/chiangra/public_html/includes/ms.class.php on line 102