กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการสาธารณสุขการอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันและรักษาโรค การส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพร่างกาย การวางแผนประสาน คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆรวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของประชาชนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายและแบ่งส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละงาน ดังนี้
 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานวางแผนสาธารณสุข

1. วางแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ

 

    แผนพัฒนาเทศบาล

 

2. จัดทำแผน / โครงการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาล

 

3. งานประสานแผนการปฏิบัติงานของทุกงานในกองและหน่วยงาน

 

    อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

4. งานจัดทำเอกสารข้อมูลด้านสาธารณสุขประกอบการส่งผลงาน

 

    ประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประกอบการขอกำหนด

 

    ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

 

5. งานศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ

 

    ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

 

6. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เผยแพร่วิชาการสาธารณสุขแก่

 

    หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

 

7. งานประเมินผลงานด้านสาธารณสุข วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน

 

      ประจำเดือน รวบรวมจัดทำรายงานประจำปีของกองสาธารณสุขฯ

 

8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานรักษาความสะอาด

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

1. งานกวาดทำความสะอาดถนนและทางเดินเท้าในเขตเทศบาล

 

2. งานกวาดทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล

 

3. งานเก็บขนขยะในเขตเทศบาล

 

4.งานตัดหญ้าในเขตเทศบาล

 

5. งานเก็บใบไม้ กิ่งไม้ ขยะพิเศษตามเทศบัญญัติเทศบาลฯ

 

6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

1. งานควบคุม แก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะตาม พรบ.การสาธารณสุข

 

2. งานสุสานและฌาปนสถาน

 

3. งานสุขาภิบาลตลาดสด

 

4. งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

 

5. งานสถานที่จำหน่าย - สะสมอาหาร / จำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

 

   สาธารณะ

 

6. งานสุขาภิบาลสถานประกอบการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

7. งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

8. งานสุขาภิบาลโรงเรียน

 

9. งานสุขาภิบาลร้านเสริมสวยและแต่งผม

 

10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

1. งานป้องกันโรค  ส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ

 

2. งานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล

 

3. งานผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

 

4. งานออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกสู่ชุมชน

 

5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

6. งานพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสาน

 

7.งานเวชระเบียนประชากรในเขตเทศบาล

 

8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

9. งานทันตกรรมแก่ผู้ป่วยในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล

 

10. งานทันตกรรมในชุมชนเขตเทศบาล

 

11. งานทันตกรรมในโรงเรียนในเขตเทศบาล

 

12. งานให้ความรู้ด้านทันตกรรมแก่ครูและนักเรียนในเขตเทศบาล

 

13.. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสัตว์แพทย์

1. งานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า

 

    โรคไข้หวัดนก โรคแท้งติดต่อ ฯลฯ

 

2. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า

 

    ที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

 

3. งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพ

 

   เสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์

 

4. งานควบคุมโรงฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์

 

5. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

 

6. งานควบคุมระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากโรงฆ่าสัตว์

 

7. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์

 

8. เก็บรักษาเอกสารของงานที่รับผิดชอบ

 

5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานส่งเสริมสุขภาพ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

1. งานส่งเสริมสุขภาพสุขภาพทุกกลุ่มวัย

 

2. งานสาธารณสุขมูลฐาน/สุขภาพภาคประชาชน

 

3. งานอนามัยโรงเรียน

 

4.งานผู้สูงอายุ

 

5. งานสุขภาพจิต

 

6. งานโภชนาการ

 

7. งานให้บริการปรึกษา

 

8. งานพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ

3. งานป้องกันและควบคุมโรค

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

1. งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการ

 

สาธารณสุข

 

2. งานอุบัติเหตุ/ภาวุฉุกเฉิน ในพื้นที่ผิดชอบของศูนย์บริหารสาธารณสุข

 

3. งานระบาด/งานสอบสวนโรค ในพื้นที่ผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข

4. งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

1. งานสารบรรณ

 

2. งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์

 

    ติดต่อและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ

 

3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร

 

    และพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

4. งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

 

5. งานสาธารณกุศลของกองสาธารณสุขฯและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอ  ความร่วมมือ

 

6. งานรักษาความสะอาดของสถานที่ทำงาน

 

7. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา

 

    หรือผู้ทำคุณประโยชน์

 

8. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

 

9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

 

10. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ

 

      การให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

 

11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

 

12. งานสวัสดิการต่าง ๆ

 

13. งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

14. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5. งานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

1. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุกับเจ้าหน้าที่พัสดุกลาง

 

กองคลัง ในส่วนการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

 

2. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของงานที่รับผิดชอบ

 

3. บันทึกบัญชีเงินสดและบัญชีแยกประเภทเพื่อแสดงการรับ-จ่ายเงินทุน

 

หมุนเวียนในแต่ละวันของศูนย์บริการสาธารณสุข

 

4. ทำงบรับ -จ่ายเงินทุนหมุนเวียนประจำเดือนและงบรับ - จ่ายเงินทุนหมุนเวียน

 

ประจำปีของงานศูนย์บริการสาธารณสุข

 

5. นำเงินภาษีหัก ณ  ที่จ่ายส่งสรรพากรอำเภอ

 

6. เก็บรักษาเงิน ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากผู้มารับบริการในแต่ละวันนำฝากธนาคาร

 

7. เก็บรักษาและควบคุมเอกสารทางด้านการเงินและบัญชีของงานศูนย์บริการฯ

 

8. ตั้งฏากีเบิกจ่ายเงินสำหรับการชื้อเวชภัณฑ์ในส่วนเงินทุนหมุนเวียน

 

9. ตรวจสอบควบคุม จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานครัวให้เพียงพอ

 

10. ร่วมอออกหน่วยปฐมพยาบาลในกิจการของเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ

 

11. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

12. ร่วมจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกองสาธารณสุข

 

และสิ่งแวดล้อม

 

13. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานกองทุนฯ

 

14. ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาล

 

ฝ่ายการเงินและบัญชี

 

15. งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 


Top

Fatal error: Call to a member function FetchRow() on a non-object in /home/chiangra/public_html/includes/ms.class.php on line 102