กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     -  เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
        กองป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
        งานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้านการสาธารณสุข
        งานสัตวแพทย์  
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานวางแผนสาธารณสุข 1. วางแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
      แผนพัฒนาเทศบาล
  2. จัดทำแผน / โครงการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาล
  3. งานประสานแผนการปฏิบัติงานของทุกงานในกองและหน่วยงาน
      อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. งานจัดทำเอกสารข้อมูลด้านสาธารณสุขประกอบการส่งผลงาน
      ประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประกอบการขอกำหนด
      ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
  5. งานศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
      ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  6. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เผยแพร่วิชาการสาธารณสุขแก่
      หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
  7. งานประเมินผลงานด้านสาธารณสุข วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
        ประจำเดือน รวบรวมจัดทำรายงานประจำปีของกองสาธารณสุขฯ
  8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานสุขาภิบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาล
  สถานประกอบการ
  2.ออกใบอนุญาตและจัดเก็บค่าธรรม
  เนียมสถานประกอบการที่เป็นอันตราย
  ต่อสุขภาพตามเทศบัญญัติเทศบาล
  นครเชียงราย พ.ศ. 2549 และ
   พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  3. งานสุขาภิบาล โภชนาการ
  4. งานตรวจแนะนำสถานที่ จำหน่าย
  สะสมอาหาร จำหน่ายสินค้าในที่หรือ
  ทางสาธารณะตามเทศบัญญัติเทศบาล
  นครเชียงราย พ.ศ.2549 และ พรบ.
  การสาธารณสุข 2535 
3. อนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานประสานการเฝ้าระวังการ
  ป้องกันการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  และเหตุรำคาญ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
  2. ดำเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้
  ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย
  3. การประสานงานรวบรวมข้อมูล
  จัดทำเอกสารประกอบการประเมิน
  ผลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  4. กิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์
  การจัดการสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิด
  5. งานเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานสัตว์แพทย์ 1. งานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า
      โรคไข้หวัดนก โรคแท้งติดต่อ ฯลฯ 
  2. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า
      ที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
  3. งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพ
     เสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
  4. งานควบคุมโรงฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
  5. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  6. งานควบคุมระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากโรงฆ่าสัตว์
  7. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
  8. เก็บรักษาเอกสารของงานที่รับผิดชอบ
  5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานกวาดทำความสะอาดถนนและทางเดินเท้าในเขตเทศบาล
  2. งานกวาดทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล
  3. งานเก็บขนขยะในเขตเทศบาล
  4.งานตัดหญ้าในเขตเทศบาล
  5. งานเก็บใบไม้ กิ่งไม้ ขยะพิเศษตามเทศบัญญัติเทศบาลฯ
  6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4.3 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานสารบรรณ
  2. งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
      ติดต่อและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
  3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร
      และพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  4. งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  5. งานสาธารณกุศลของกองสาธารณสุขฯและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอ  ความร่วมมือ
  6. งานรักษาความสะอาดของสถานที่ทำงาน
  7. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
      หรือผู้ทำคุณประโยชน์
  8. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  10. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ
        การให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
  11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ 
  12. งานสวัสดิการต่าง ๆ 
  13. งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  14. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม