กองวิชาการและแผนงาน


มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และแผนงาน งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน งานจัดทำงบประมาณ งานวิจัย และประเมินผล งานนิติการ งานบริการ และเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน และโครงการต่าง ๆ

ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ

1. ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ

 

1.1 งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน

มีหน้าทีเกี่ยวกับ

 • รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลเชิงบริหารงานเทศบาล
 • วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานในเขตเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
 • ให้บริการข้อมูลหรือรายงานแก่หน่วยงานอื่นที่ขอรับบริการข้อมูลทั่วไป

1.2 งานวิจัย และประเมินผล

มีหน้าทีเกี่ยวกับ

 • ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยปัญหาทั้งในด้าน การปกครอง การบริหาร และการปฏิบัติงานของเทศบาลนครเชียงรายรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
 • รวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน
 • ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหาร และการปฏิบัติงานของเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ
 • กำหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบายของผู้บริหาร
 • รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลเชิงบริหารงานเทศบาล
 • จัดอบรมผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
 • ช่วยเหลือกในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.3 งานจัดทำงบประมาณ

มีหน้าทีเกี่ยวกับ

 • จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล
 • รวบรวมข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์งบประมาณ
 • เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของแต่ละสำนัก / กอง
 • วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประสานงานแก้ไขปัญหาขัดข้องในการจัดทำงบประมาณของเทศบาล
 • ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลนครเชียงราย
 • วางแผน วินิจฉัยสั่งการในการปฏิบัติงานของงานจัดทำงบประมาณ
 • ศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล

2. ฝ่ายบริการ และเผยแพร่วิชาการ

 

2.1 งานบริการ และเผยแพร่วิชาการ

มีหน้าทีเกี่ยวกับ

 • เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเสนอเป็นข่าวสารของเทศบาลออกเผยแพร่
 • ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกแขนง
 • ประสานในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล หรือผู้มีเกียรติที่มาเยือนเทศบาล
 • จัดทำข้อมูลเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

2.2 งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าทีเกี่ยวกับ

 • ร่างข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • เก็บรวบรวมข่าวสารเพื่อเสนอเป็นข่าวสารเทศบาลออกเผยแพร่
 • ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกแขนง
 • ประสานการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล หรือผู้มีเกียรติที่มาเยือนเทศบาล
 • ส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชน
 • งานเขียนป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • งานทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาล
 • งานเสนอข่าวต่อผู้บริหาร
 • งานถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
 • งานจัดทำวารสนเทศบาล
 • งานประกาศประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่
 • งานควบคุมเสียงในกิจกรรมต่าง ๆ
 • งานต้อนรับผู้มาติดต่องานเทศบาล
 • งานประกาศเสียงตามสายในสำนักงาน

2.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าทีเกี่ยวกับ

 • งานวางแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเทศบาล
 • งานวางแผนเผยแพร่ และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานฝ่ายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์เทศบาล)
 • งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานเทศบาลในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 • งานฝึกอบรมทักษะบุคลากรให้สามารถก้าวสู่กระบวนการวางแผนงานโครงการ
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับรูปแบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพ
 • งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสารสนเทศของหน่วยงาน
 • อำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการสารสนเทศ
 • บันทึกข้อมูล ปรับปรุง และดูแลระบบงานเว็บไซต์เทศบาล รวมทั้งค้นหารวบรมประกาศ และคำสั่งจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์อื่นเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

2.4 งานวิเทศสัมพันธ์

มีหน้าทีเกี่ยวกับ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานการขอความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือต่างๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาดูงานต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยม และเจรจาความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการดูแลจัดการรับรองต้อนรับ และให้ความสะดวกต่างๆ ในการประสานงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานด้านเลขานุการที่ประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และในที่ประชุมการรับรองแขกชาวต่างประเทศ และบันทึกการประชุม
 • การจัดทำจดหมาย และเอกสารภาษาอังกฤษ /ภาษาจีนเพื่อการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือโต้ตอบข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่างๆ และการเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการต่างๆ

3. งานนิติการ

 

มีหน้าทีเกี่ยวกับ

 • ตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญา สัญญาจ้าง สัญญาซื้อ/ขาย สัญญาเช่า หนังสือสำคัญ ตกลงซื้อขาย และตกลงจ้าง
 • ร่าง และพิจารณาตรวจสอบสัญญา
 • ร่าง และพิจารณาเทศบัญญัติ
 • จัดทำร่างระเบียบของเทศบาล
 • สอบสวนทางวินัย และการพิจารณาอุทธรณ์ต่อพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
 • สอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • แจ้งความร้องทุกข์ ดำเนินคดี และฟ้องร้องคดี
 • ติดตามผลกรณีทรัพย์สินเทศบาลเสียหาย
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ส่วนการงาน และประชาชนทั่วไป
 • หารือข้อกฎหมาย
 • งานดำเนินคดี และบังคับคดี

4. งานธุรการ

 

มีหน้าทีเกี่ยวกับ

 • รับผิดชอบดูแลงานสารบรรณของกองวิชาการและแผนงาน
 • ดูแล รักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมของกองวิชาการ และแผนงาน
 • รับผิดชอบจัดทำ ตรวจสอบ จัดตั้งฎีกา
 • รับผิดชอบการใช้ และการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ของกองวิชาการ และแผนงาน
 • จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองวิชาการ และแผนงาน
 • ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
 • พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
 • รับผิดชอบสวัสดิการของพนักงาน และพนักงานจ้างภายในกองวิชาการฯ
 • ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานจ้าง
 • จัดทำคำสั่ง ประกาศของกองวิชาการ และแผนงาน
 • จัดทำทะเบียนคุมวันลาของพนักงาน และพนักงานจ้างภายในกองวิชาการฯ


Top

Fatal error: Call to a member function FetchRow() on a non-object in /home/chiangra/public_html/includes/ms.class.php on line 102