กองวิชาการและ แผนงาน


กองวิชาการและแผนงาน

     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล  งานนิติการ  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูล
 เชิงบริหารงานเทศบาล
  - วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  - ประสานงานกับหน่วยงานในเขตเทศบาลและหน่วยงานอื่น
 ที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงาน
 ใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
  - ให้บริการข้อมูลหรือรายงานแก่หน่วยงานอื่นที่ขอรับบริการข้อมูลทั่วไป
 
1.2  งานวิจัยและประเมินผล 
-ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้าน การปกครอง การบริหารและ
 การปฏิบัติงานของเทศบาลนครเชียงรายรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ
  -  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
  -  แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
 แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
  - รวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้
 ในการวางแผน
  - ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหารและการ
 ปฏิบัติงานของเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง
  และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ
  - กำหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
 หน่วยงานภายในเทศบาล
  - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
  - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ
 และตามนโยบายของผู้บริหาร
  - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชน
 เพื่อเป็นข้อมูลเชิงบริหารงานเทศบาล
  - จัดอบรมผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
  - จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
  - แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
  - ช่วยเหลือกในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
1.3  งานจัดทำงบประมาณ 
- จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล
  - รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
  - เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของแต่ละสำนัก / กอง
  - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประสานงานแก้ไขปัญหา
 ขัดข้องในการจัดทำงบประมาณของเทศบาล
  - ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลนครเชียงราย
  - วางแผน วินิจฉัยสั่งการในการปฏิบัติงานของงานจัดทำงบประมาณ
  - ศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
 
2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
2.1  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
-  เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเสนอเป็นข่าวสารของเทศบาลออกเผยแพร่
-  ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกแขนง
  -  ประสานในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล หรือผู้มีเกียรติที่มาเยือนเทศบาล
  - จัดทำข้อมูลเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย
2.2 งานประชาสัมพันธ์ 
  - ร่างข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
  - เก็บรวบรวมข่าวสารเพื่อเสนอเป็นข่าวสารเทศบาลออกเผยแพร่
  - ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกแขนง
  - ประสานการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล หรือผู้มีเกียรติที่มาเยือนเทศบาล
  - ส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชน
  - งานเขียนป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
  -   งานทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาล
  - งานเสนอข่าวต่อผู้บริหาร
  -  งานถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
  -  งานจัดทำวารสนเทศบาล
  -  งานประกาศประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่
  -  งานควบคุมเสียงในกิจกรรมต่าง ๆ
  -  งานต้อนรับผู้มาติดต่องานเทศบาล
  - งานประกาศเสียงตามสายในสำนักงาน
2.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานวางแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเทศบาล
  - งานวางแผนเผยแพร่ และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ของหน่วยงานฝ่ายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์เทศบาล)
  - งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเทศบาลในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
  - งานฝึกอบรมทักษะบุคลากรให้สามารถก้าวสู่กระบวนการวางแผนงานโครงการ
  - นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับรูปแบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพ
  - งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสารสนเทศของหน่วยงาน
  - อำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการสารสนเทศ
  - บันทึกข้อมูล ปรับปรุง และดูแลระบบงานเว็บไซต์เทศบาล รวมทั้งค้นหา
 รวบรมประกาศ และคำสั่งจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่น รวมถึงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์อื่นเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
2.4 งานวิเทศสัมพันธ์  - ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การขอความร่วมมือและ
 ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  ตามโครงการความร่วมมือต่างๆ
  - ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาดูงานต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยม
 และเจรจาความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการดูแลจัดการรับรองต้อนรับ
 และให้ความสะดวกต่างๆ ในการประสานงานที่เกี่ยวข้อง
  - ปฏิบัติงานด้านเลขานุการที่ประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และ
 ในที่ประชุมการรับรองแขกชาวต่างประเทศและบันทึกการประชุม
  - การจัดทำจดหมายและเอกสารภาษาอังกฤษ / ภาษาจีนเพื่อการติดต่อกับ
 หน่วยงานต่างประเทศ  หรือโต้ตอบข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่างๆ และ
 การเผยแพร่  และการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการต่างๆ


3. งานนิติการ 
-
ตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญา สัญญาจ้าง สัญญาซื้อ/ขาย สัญญาเช่า
 หนังสือสำคัญ ตกลงซื้อขาย และตกลงจ้าง
  - ร่างและพิจารณาตรวจสอบสัญญา
  - ร่างแลพิจารณาเทศบัญญัติ
  - จัดทำร่างระเบียบของเทศบาล
  - สอบสวนทางวินัย และการพิจารณาอุทธรณ์ต่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
  -สอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  - แจ้งความร้องทุกข์ ดำเนินคดีและฟ้องร้องคดี
  -  ติดตามผลกรณีทรัพย์สินเทศบาลเสียหาย
  - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ส่วนการงานและประชาชนทั่วไป
  - หารือข้อกฎหมาย
  - งานดำเนินคดีและบังคับคดี
 
 
4. งานธุรการ 
- รับผิดชอบดูแลงานสารบรรณของกองวิชาการและแผนงาน
  -  ดูแล รักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ
 และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมของกองวิชาการและแผนงาน
  -  รับผิดชอบจัดทำ ตรวจสอบ จัดตั้งฎีกา
  - รับผิดชอบการใช้ และการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ของ
 กองวิชาการและแผนงาน
  - จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองวิชาการและแผนงาน
  - ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา
 และผู้ทำคุณประโยชน์
  - พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จ
 ความชอบกรณีพิเศษ
  -  รับผิดชอบสวัสดิการของพนักงานและพนักงานจ้างภายในกองวิชาการฯ
  - ตรวจสอบและควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานจ้าง
  - จัดทำคำสั่ง ประกาศของกองวิชาการและแผนงาน
  - จัดทำทะเบียนคุมวันลาของพนักงานและพนักงานจ้างภายในกองวิชาการฯ


Top

Fatal error: Call to a member function FetchRow() on a non-object in /home/chiangra/public_html/includes/ms.class.php on line 102