กองวิชาการและแผนงาน


ส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
5. กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  งานจัดทำงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล  งานนิติการ  งานบริการและ
  เผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อประกอบการ
  กำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามผลการดำเนินงาน ตาม
  แผนงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทาง
  เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจ
  เป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง 
  ระดับกรมหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
  ได้รับมอบหมาย
5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อเป็น
  ข้อมูลเชิงบริหารงานเทศบาล
  2. วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  3.  ประสานงานกับหน่วยงานในเขตเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ
  สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
  4. ให้บริการข้อมูลหรือรายงานแก่หน่วยงานอื่นที่ขอรับบริการข้อมูลทั่วไป
3. งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล
  2.รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
  3. เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของแต่ละสำนัก/กอง
  4. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประสานงานแก้ไขปัญหา
  ขัดข้องในการจัดทำงบประมาณของเทศบาล
  5. ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลนครเชียงราย
  6. วางแผน วินิจฉัยสั่งการในการปฏิบัติงานของงานจัดทำงบประมาณ
  7. ศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
2.งานวิจัยและประเมินผล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   1.ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้าน การปกครอง การบริหารและ
  การปฏิบัติงานของเทศบาลนครเชียงรายรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
  ปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ
  2.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
  3.  แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
  4. รวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้
  ในการวางแผน
  5. ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหารและการ
  ปฏิบัติงานของเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง
   และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ
  6. กำหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ของหน่วยงานภายในเทศบาล
  7. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
  8. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ 
  และตามนโยบายของผู้บริหาร
  9. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชน
  เพื่อเป็นข้อมูลเชิงบริหารงานเทศบาล
  10. จัดอบรมผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
  11. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
  12. แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
  13. ช่วยเหลือกในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   
   
5.2 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานประชาสัมพันธ์ 1. ร่างข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
   2. เก็บรวบรวมข่าวสารเพื่อเสนอเป็นข่าวสารเทศบาลออกเผยแพร่
  3. ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกแขนง
  4. ประสานการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล หรือผู้มีเกียรติที่มาเยือนเทศบาล
  5. ส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชน
  6. งานเขียนป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
  7.  งานทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาล
  8. งานเสนอข่าวต่อผู้บริหาร
  9.  งานถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
  10.  งานจัดทำวารสนเทศบาล
   11.  งานประกาศประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่
  12.  งานควบคุมเสียงในกิจกรรมต่าง ๆ
  13.  งานต้อนรับผู้มาติดต่องานเทศบาล
  14. งานประกาศเสียงตามสายในสำนักงาน
2.. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.  เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเสนอเป็นข่าวสารของเทศบาลออกเผยแพร่
  2.  ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกแขนง
  3. ประสานในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล หรือผู้มีเกียรติที่มาเยือนเทศบาล
  4. จัดทำข้อมูลเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย
3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1.งานวางแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเทศบาล
   2. งานวางแผนเผยแพร่ และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ของหน่วยงานฝ่ายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์เทศบาล)
   3. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเทศบาลในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
   4.งานฝึกอบรมทักษะบุคลากรให้สามารถก้าวสู่กระบวนการวางแผนงานโครงการ
  5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับรูปแบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพ
  6. งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสารสนเทศของหน่วยงาน
   7. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการสารสนเทศ
  8. บันทึกข้อมูล ปรับปรุง และดูแลระบบงานเว็บไซต์เทศบาล รวมทั้งค้นหา
  รวบรมประกาศ และคำสั่งจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  รวมถึงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์อื่นเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
4. งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การขอความร่วมมือและ
  ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  ตามโครงการความร่วมมือต่างๆ
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาดูงานต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยม
  และเจรจาความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการดูแลจัดการรับรอง
  ต้อนรับและให้ความสะดวกต่างๆ ในการประสานงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ปฏิบัติงานด้านเลขานุการที่ประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และ
  ในที่ประชุมการรับรองแขกชาวต่างประเทศและบันทึกการประชุม
  4. การจัดทำจดหมายและเอกสารภาษาอังกฤษ / ภาษาจีนเพื่อการติดต่อกับ
  หน่วยงานต่างประเทศ  หรือโต้ตอบข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่างๆ และ
  การเผยแพร่  และการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการต่างๆ
5.3 งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. ตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญา สัญญาจ้าง สัญญาซื้อ/ขาย สัญญาเช่า 
  หนังสือสำคัญ ตกลงซื้อขาย และตกลงจ้าง
  2. ร่างและพิจารณาตรวจสอบสัญญา
  3. ร่างและพิจารณาเทศบัญญัติ
  4. จัดทำร่างระเบียบของเทศบาล
  5. สอบสวนทางวินัย และการพิจารณาอุทธรณ์ต่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
  6. สอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  7. แจ้งความร้องทุกข์ ดำเนินคดีและฟ้องร้องคดี
  8. ติดตามผลกรณีทรัพย์สินเทศบาลเสียหาย
  9. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ส่วนการงานและประชาชนทั่วไป
  10. หารือข้อกฎหมาย
  11.งานดำเนินคดีและบังคับคดี
5.4 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. รับผิดชอบดูแลงานสารบรรณของกองวิชาการและแผนงาน
   2. ดูแล รักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ 
  และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมของกองวิชาการและแผนงาน
  3.  รับผิดชอบจัดทำ ตรวจสอบ จัดตั้งฎีกา
  4. รับผิดชอบการใช้ และการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ของ
  กองวิชาการและแผนงาน
   5. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองวิชาการและแผนงาน 
  6. ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา 
  และผู้ทำคุณประโยชน์
  7. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จ
  ความชอบกรณีพิเศษ
  8.  รับผิดชอบสวัสดิการของพนักงานและพนักงานจ้างภายในกองวิชาการฯ
  9. ตรวจสอบและควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานจ้าง
  10.จัดทำคำสั่ง ประกาศของกองวิชาการและแผนงาน
  11จัดทำทะเบียนคุมวันลาของพนักงานและพนักงานจ้างภายในกองวิชาการฯ
   

Top
โครงสร้างองค์กร

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม