กองสวัสดิการสังคม


กองสวัสดิการสังคม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การ ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัด
 ระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณี
 ท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ปรึกษา แนะนำหรือ ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

1.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
1.1 งานพัฒนาชุมชน 
- งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 
 - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 - งานจัดระเบียบชุมชน
 - งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำ
       บริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
 - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ให้แกชุมชน
 - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
           วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
 - ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
       เครือข่ายสตรี เครือข่าย OTOP และสหกรณ์ออมทรัพย์
       เทศบาลนครเชียงราย
 - งานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญา
        เศรษฐกิจพอเพียง
 - งานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
 - งานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนจน
         และโครงการเมืองน่าอยู่
 - โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน
 - ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
 - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 
 - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 - งานจัดระเบียบชุมชน
 - งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำ 
    บริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
 -  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
   -  งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
    วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล      
 -  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 
     เครือข่ายสตรี เครือข่าย  OTOP และ สหกรณ์ออมทรัพย์  
     เทศบาลนครเชียงราย
 
2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

2.1 งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์ ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
 - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
 - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
 - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
    ดำเนินชีวิตในครอบครัว
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
 - งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
 - งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์ผู้หญิงบางประเภท
 - งานประสานและร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังคม
    สงเคราะห์
 - งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มา
   ขอรับบริการ
 
2.2 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง
 ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
 - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม
 สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
 - งานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบ
 ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ
 - งานสังคมสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด
 ถูกทอดทิ้ง
 - งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์
 การเรียน เครื่องแบบเรียน ทุนการศึกษา ฯลฯ
 - งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาใน
 ด้านต่าง ๆ

3. งานธุรการ 
- งานสารบรรณ
 - งานจัดทำประกาศ คำสั่ง
 - ปฏิบัติ และรับผิดชอบงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
   การให้บำเหน็จ ความชอบ  กรณีพิเศษแก่พนักงานและ
 พนักงานจ้าง
 -  มีหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานครื่องราช-
 อิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงาน
 - ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
 จัดจ้าง และตั้งฎีกา
 - งานโอนเงินงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม
 งานจัดทำฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่าย
 ในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
 - ติดตามงานจัดทำแผนและงบประมาณประจำปีของกอง
   สวัสดิการสังคม
 - งานควบคุมภายใน
  - งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 - งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการ เรื่อง
 สถานที่วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้าน
 ต่าง ๆ
- งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
 - งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่
    ราชการ
 - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 - งานตั้งฎีกาเงินเดือน และค่ารักษาพยาบาล ภายในกอง
   สวัสดิการสังคม


Top

Fatal error: Call to a member function FetchRow() on a non-object in /home/chiangra/public_html/includes/ms.class.php on line 102