กองสวัสดิการสังคม


มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การ ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ปรึกษา แนะนำหรือ ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน

 

1.1 งานพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
 • งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 • งานจัดระเบียบชุมชน
 • งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
 • งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
 • งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
 • ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายสตรี เครือข่าย OTOP และสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลนครเชียงราย
 • งานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • งานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
 • งานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนจน และโครงการเมืองน่าอยู่
 • โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน
 • ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
 • งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
 • งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 • งานจัดระเบียบชุมชน
 • งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
 • งานจัดทำโครงการช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
 • งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล
 • ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายสตรี เครือข่าย OTOP และ สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลนครเชียงราย

2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 

2.1 งานสังคมสงเคราะห์

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสงเคราะห์ ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
 • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
 • งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
 • งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
 • งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
 • งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์ผู้หญิงบางประเภท
 • งานประสานและร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังคมสงเคราะห์
 • งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

2.2 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
 • งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
 • งานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ
 • งานสังคมสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
 • งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบเรียน ทุนการศึกษา ฯลฯ
 • งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ

3. งานธุรการ

 

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสารบรรณ
 • งานจัดทำประกาศคำสั่ง
 • ปฏิบัติ และรับผิดชอบงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จ ความชอบ กรณีพิเศษแก่พนักงานและพนักงานจ้าง
 • มีหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และตั้งฎีกา
 • งานโอนเงินงบประมาณของกองสวัสดิการสังคมงานจัดทำฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
 • ติดตามงานจัดทำแผนและงบประมาณประจำปีของกองสวัสดิการสังคม
 • งานควบคุมภายใน
 • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวก
  ในด้านต่าง ๆ
 • งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
 • งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 • งานตั้งฎีกาเงินเดือน และค่ารักษาพยาบาล ภายในกองสวัสดิการสังคม


Top

Fatal error: Call to a member function FetchRow() on a non-object in /home/chiangra/public_html/includes/ms.class.php on line 102